قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / مهر شهر
کارکرد ۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد80000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت اباد
کارکرد ۶۲,۰۰۰ کیلومتر
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد62000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان