قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

کرج / -
کارکرد ۲,۱۴۶ کیلومتر
۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد2146 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرک غرب
کارکرد ۱۲,۰۰۰ کیلومتر
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد12000 کیلومتر
سوختهایبرید
رنگتیتانیوم
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شیراز / -
کارکرد ۲۰,۸۵۳ کیلومتر
۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد20853 کیلومتر
سوختهایبرید
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانفارس
۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان