قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / اقدسيه
کارکرد ۳۷,۰۰۰ کیلومتر
۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد37000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت آباد
کارکرد ۳۱,۰۰۰ کیلومتر
۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد31000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / کامرانیه
کارکرد ۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد60000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میدان آرژانتین
کارکرد ۵۵,۰۰۰ کیلومتر
۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد55000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت آباد
کارکرد ۶۸,۰۰۰ کیلومتر
۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد68000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان