قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تبریز /
کارکرد ۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد50000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانآذربایجان شرقی
۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پالیزی
کارکرد صفر کیلومتر
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / آزادی
کارکرد صفر کیلومتر
۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نیروی هوایی
کارکرد ۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد40000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پاسداران
کارکرد صفر کیلومتر
۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / عظيميه
کارکرد ۱۶۵,۰۰۰ کیلومتر
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد165000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگزیتونی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ستارخان
کارکرد ۱۲,۰۰۰ کیلومتر
۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد12000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهران نو
کارکرد ۲,۰۰۰ کیلومتر
۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد2000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهران نو
کارکرد صفر کیلومتر
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / امیراباد
کارکرد صفر کیلومتر
۹۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان