قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / طالقانی
کارکرد صفر کیلومتر
۹۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ونک
کارکرد صفر کیلومتر
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تبریز /
کارکرد صفر کیلومتر
۹۴,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانآذربایجان شرقی
۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان /
کارکرد ۱۷۸,۰۰۰ کیلومتر
۹۱,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد178000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استاناصفهان
۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / دارآباد
کارکرد ۴۵,۰۰۰ کیلومتر
۹۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد45000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / علم و صنعت
کارکرد ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۹۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد120000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد صفر کیلومتر
۹۲,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جنت آباد
کارکرد ۱۲,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد12000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقرمز
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / پیروزی
کارکرد ۱۲۹,۰۰۰ کیلومتر
۹۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد129000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ستارخان
کارکرد صفر کیلومتر
۹۳,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان