قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / قلهك
کارکرد صفر کیلومتر
۹۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پيروزي
کارکرد ۸۰۰ کیلومتر
۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد800 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / كامرانيه
کارکرد ۱۴۶,۰۰۰ کیلومتر
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد146000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهدو درب رنگ
استانتهران
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد صفر کیلومتر
۹۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / آتی ساز
کارکرد صفر کیلومتر
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / کالاد
کارکرد ۱۵,۸۰۰ کیلومتر
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد15800 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جنت اباد شمالی
کارکرد ۱۸۵,۰۰۰ کیلومتر
۹۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد185000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۹۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

گرگان /
کارکرد ۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد10000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانگلستان
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تبریز / ولیعصر
کارکرد ۵,۰۰۰ کیلومتر
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد5000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانآذربایجان شرقی
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پونک
کارکرد صفر کیلومتر
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان