قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / پاسداران
کارکرد ۱۳۷,۰۰۰ کیلومتر
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد137000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / صادقيه
کارکرد ۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد50000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پاسداران
کارکرد ۹۳,۰۰۰ کیلومتر
۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد93000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان /
کارکرد ۵۳,۰۰۰ کیلومتر
۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد53000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میرداماد
کارکرد ۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد50000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میدان هروی
کارکرد صفر کیلومتر
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / فرشته
کارکرد صفر کیلومتر
۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نياوران
کارکرد صفر کیلومتر
۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / فرشته
کارکرد ۲۳,۰۰۰ کیلومتر
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد23000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان