قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / شریعتی
کارکرد صفر کیلومتر
۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگبژ
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / قیطریه
کارکرد ۳۹,۰۰۰ کیلومتر
۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد39000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگتیتانیوم
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ولنجك
کارکرد ۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد30000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / -
کارکرد ۷,۰۰۰ کیلومتر
۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد7000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / چهارراه استانبول
کارکرد ۸۵,۰۰۰ کیلومتر
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد85000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت اباد
کارکرد صفر کیلومتر
۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / -
کارکرد ۲۵,۰۰۰ کیلومتر
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد25000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان